คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จังหวัดภาคใต้

 

จังหวัดกระบี่                                             นายอดิพจน์  ศรีสุคนธ์               (โกจู๊ด  กระบี่)

จังหวัดชุมพร                                             นายกิตติธัช  นุชประยูร               (ทอม  ชุมพร)

-ที่ปรึกษาประธานจังหวัดชุมพร                        นายวรเทพ  นุชประยูร                (เฮียย้ง  ชุมพร)

จังหวัดตรัง                                               นายบุญเลิศ  พวงงาม                 (เอก  ท่าพระจันทร์)

-ที่ปรึกษาประธานจังหวัดตรัง                           นายสุริยา  รัตนแสงทอง             (โกชุ้น  กันตัง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช                                นายระพีพันธ์  รักษาพงษ์  (ติ่ง  ทุ่งสง)

-ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครศรีธรรมราช              นายพรัญชัย  อดิเทพวรพันธุ์         (โกเด๊ะ  ทุ่งสง)

จังหวัดนราธิวาส                                         นายพิชญ์พิเชษฐ  อังศุนาค (แขก  รือเสาะ)

จังหวัดปัตตานี                                           นายสมศักดิ์  แซ่ฉั่ว                   (ฉั่ว  ปัตตานี)

-ที่ปรึกษาประธานจังหวัดปัตตานี                       นายสมวุฒิ  โชคสกุลนิมิต            (ตง เบอร์ 4 ปัตตานี)

จังหวัดพังงา                                              นายอาทิตย์  การุณกรสกุล           (แบ๊งค์  พังงา)

จังหวัดพัทลุง                                             นายพีระศักดิ์  ปทุมรัตน์             (โจ้  พัทลุง)

จังหวัดภูเก็ต                                             นายธนชาติ  บุญสูง                   (แตน  ภูเก็ต)

-ที่ปรึกษาประธานจังหวัดภูเก็ต                          นายผดุงศักดิ์  พึ่งเพียร              (นก  ภูเก็ต)

จังหวัดระนอง                                            นายเลิศพรชัย  นครพัฒน์            (ต่อ  ระนอง)

จังหวัดสตูล                                               นายมานิตย์  เพียรศรีวัชรา           (อ.มานิตย์  สตูล)

จังหวัดสงขลา                                            นายสมบัติ  ไวกิตติพงษ์              (แหลม  สงขลา)

จังหวัดสุราษฏร์ธานี                                     นายวิทวัฒน์  กาญจนะ               (โอ๊ะ  สุราษฏร์)

จังหวัดยะลา                                              นายใช้  วงศ์นิตยลัภย์                (ใช้  เบตง)

 

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน        นายวรศักดิ์  อดิเทพวรพันธุ์ (โกหว่า  ทุ่งสง)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนบน     ท่านสกล  จันทรักษ์ (รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง        นายสมศักดิ์  วานิชสุวรรณ (โกหมิ่น  หาดใหญ่)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนล่าง    พล.ต.ต. พีระ  บุญเลี้ยง

 

ฝ่ายประสานงานภาคใต้ 14 จังหวัด

ประธาน                                                  นายศักดิ์ชาย  โกศลศักดิ์สกุล        (เทียม  ปัตตานี)

รองประธาน                                              นายพินิจ  เตียเจริญ                  (โก้  หาดใหญ่)

รองประธาน                                              นายทักษิณ  แก้วสามดวง