• รายละเอียด
  • Detail
  • 詳情

วีดีโอ

พระนางจามเทวี และพระรอด (ตอนที่ 3)

 ยอดผู้ชม 1,329 ครั้ง

ลำพูน หรือที่เรียกว่า “นครหริภุญชัย” นั้น ตำนานเล่าว่าเมืองสร้างขึ้นใน พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างเมืองระหว่างแม่น้ำสองสาย คือแม่น้ำปิงและแม่น้ำกวง เมื่อสร้างเมืองเสร็จได้เชิญพระธิดาของกษัตริย์ละโว้ นามว่า “พระนางจามเทวี” มาปกครองเมือง ในเมืองลำพูนก็ยังมี “วัดจามเทวี” วัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “กู่กุด” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของพระนางจามเทวี สำหรับคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่อง ต้องไม่พลาดมาที่ “วัดมหาวัน” ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยที่พระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญชัย ตำนานเล่าว่า เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จมาครองเมืองหริภุญชัยนั้น พระองค์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาด้วย 2 องค์ คือ พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) และพระพุทธสิกขิ (พระศิลาดำ) พระองค์ทรงสร้างวัดมหาวันขึ้นและประดิษฐานพระศิลาดำไว้ที่นี่ ต่อมาหริภุญชัยเกิดสงครามกับขุนลัวะวิลังขะ พระฤๅษีจึงใช้พระศิลาดำเป็นต้นแบบสร้างพระเครื่องแจกจ่ายชาวเมืองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการออกศึก พระเครื่องส่วนที่เหลือบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดมหาวัน ต่อมาเมื่อเจดีย์หักพังลง ชาวบ้านจึงนำพระเครื่องเหล่านี้ไปบูชาและพบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ พระเครื่องเหล่านั้นได้ชื่อว่า “พระรอด” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระเบญจภาคีที่มีราคาแพงที่สุดองค์หนึ่ง

ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490